Erityis- ja vaativamman tason palvelut

Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämiskokonaisuudessa on luotu uusia toimintamalleja erityisosaamisen liittämiseksi osaksi perustason palveluja, kehitetty monitoimijaista yhteistyötä ja osaamista erityistason palveluissa sekä lastensuojelun perhetyötä ja perhekuntoutusta.

Kansallisen tason kehittämistyö on viitoittanut maakunnallista kehittämistyötä. Vaativimpien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia luodaan viisi, joista Helsinki toimii Uudenmaan maakunnan alueella.  Osaamis- ja tukikeskus (OT-keskus) tekee tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vaativan erityisen tuen ja sitä kehittämään muodostetun vaativan erityisen tuen toimijoiden verkoston, VIP-verkoston kanssa.

Aulikki Kananoja on selvittänyt STM:n toimeksiantona lastensuojelutyön kuormittavuuden vähentämistä osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Väliraportissa määriteltyjen periaatteiden avulla maakunnallisia toimijoita  tuetaan rakentamaan oma tiekarttansa, jolla lastensuojelun laatu paranee ja toimintaperiaatteet yhtenäistyvät. Tiekartta auttaa jäsentämään perustason ja erityistason palvelujen tehtäviä lastensuojelussa antaen suuntaa erilaista asiantuntijuutta sisältävälle, tiimipohjaiselle työtavalle.Työn perustana on LAPE- muutosohjelman tavoitteiden mukainen uudistuminen ammattikunta- ja hallinnonalakeskeisyydestä lapsi- ja perhelähtöisyyteen.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat asettaneet työryhmän edistämään lasten, nuorten ja perheiden yhteneväistä ja perhelähtöistä palvelukokonaisuutta ja asioiden hoitoa. Työryhmän työn lähtökohtana on lokakuussa 2017 osana LAPE-muutosohjelmaa valmistunut Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma -raportti.

Monitoimijaisen perhetyön ja perhekuntoutuksen mallinnusta pohtineen työryhmän tavoitteena oli  tuottaa ehdotus laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelun perhetyön ja -kuntoutuksen keskeisistä sisällöistä ja vaikuttavuuden kannalta olennaisista monitoimijaisen yhteistyön rakenteista.

Maakunnallisessa kehittämistyössä kehittämisalueella on järjestetty hankkeen aikana  työpajoja yhteistyössä THL:n, osaamiskeskusten ja Pääkaupunkiseudun Lape -hankkeen kanssa  (monitoimijainen yhteistyö, lastensuojelun perhetyön ja perhekuntoutuksen yhteiskehittämispäivä, ruotsinkielinen yhteiskehittämispäivä ja integraatiota edistävä työpaja).