Lapsiystävällisyys kuntien ja maakuntien strategisissa asiakirjoissa

 

Lapsiystävällisyys kuntien ja maakuntien strategisissa asiakirjoissa                                23.4.2018

 

Yhtenä kehittämisalueena hankkeessamme on toimintakulttuurin muutos. Toimintakulttuurin muutoksessa kehitetään lapsiystävällisen hallinnon malleja. Lapsiystävällinen hallinto palvelee valtion, tulevien maakuntien ja kuntien toimintaa. Lapsiystävällinen hallinto näkyy rakenteissa, strategisissa asiakirjoissa ja yleisessä toimintakulttuurissa, johtamisen rakenteissa ja asenteessa jolla rakennamme hallintoa toimivien lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ohjaukseen.

Kansallisessa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa kehitetään lapsiystävällisen hallinnon malleja eri maakunnissa eri painotuksin. Uudenmaan alueella kehittäminen on painotettu lapsivaikutusten arvioinnin, ammattilaisten osaamisen uudistamisen, osallisuuden mallien kehittämisen ja hyvinvoinnin indikaattorien teemoihin. Muualta Suomesta saamme kokemusta lapsiystävällisistä työpaikoista, lapsibudjetoinnista ja laajemmasta ammattilaisten osaamisen uudistamisesta.

Lapsiystävällinen hallinto päätöksenteossa: Päätösten lapsivaikutusten arviointia edistetään kouluttamalla hankealueen kuntien päätösesittelijöitä ja valmistelijoita sekä poliittisia toimijoita lapsivaikutusten arviointiin lapsen oikeusperustaisuuden takaamiseksi. Maakunnallinen toimintakulttuurin muutoksen työryhmä on koostanut 2,5-3h mittaisen omassa kunnassa toteutettavan lapsivaikutusten arviointi –työpajan, jonka kautta kunnalla on mahdollisuus saada hyvät edellytykset lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamiseen omassa kunnassa. Oleellisena osana lapsivaikutusten arviointia on lasten ja nuorten osallistuminen ja mielipiteiden selvittäminen osana lapsen edun arviointia. Lasten ja nuorten osallisuuden kasvattamista ja osallistamisen malleja on kehitetty hankkeen työpajoissa. Osallisuus ja osallistaminen kulkevat läpi kaikkien LAPE:n kehittämisalueiden ja näkyvät mm. palveluiden kehittämisessä, monitoimijaisessa arvioinnissa ja sujuvissa siirtymävaiheissa SI-SO-TE –palveluissa.

Lapsiystävällinen hallinto palveluiden johtamisessa: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannan ja raportoinnin välineitä päättäjille kunta- ja maakunta- rakenteisiin kehitetään indikaattorikokonaisuuksia tukemaan kestävän ja avoimen hallinnon rakenteita. Hyvinvoinnin seurannan yhtenäistäminen ja rakenteistaminen tukee palveluiden painopisteen siirtämistä raskaista ja korjaavista palveluista ehkäiseviin palveluihin. Hyvinvointia mittaamalla saamme näkyä siitä, mitkä kehittämistoimet kunnissa ja maakunnassa edistävät hyvinvointia paikallisesti ja alueellisesti. Tiedolla johtamisen tueksi kunnissa kehitetään ja kokeillaan hallintorajat ylittävää johtamista lapsi- ja perhepalveluissa, nämä verkostojohtamisen mallit tukevat tiedolla johtamisen kokonaisuutta. Integraatio lapsi- ja perhepalveluissa etenee mm. yhteisen työ- ja toimintakulttuuria rakentamalla. Yhtenä tukimuotona yhteiselle toimintakulttuurille on mm. Luo luottamusta – suojele lasta –verkkokoulutusmateriaali. Materiaalin leviäminen maakuntaan varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden henkilöstön käyttöön on syksyn 2018 tavoitteissa.

Suositamme ja kannustamme edellä mainittujen teemojen kirjaamista kunnan ja maakunnan strategisiin asiakirjoihin ja hyvinvointisuunnitelmiin. Tukea kirjaamiseen saatte tästä asiakirjasta.

#lapemuutos #lapeuusimaa #hyvinvointisuunnitelma #kaupunkistrategia #sotekeittokirja #toimintakulttuuri #lapsenoikeudet #avoinhallinto #lapsiystävällinen

Lape Uusimaa – Yhdessä olemme enemmän / Hankepäällikkö Maikki Arola