Lastensuojelun asiakkaan monitoimijaista palvelutarpeen arviointia kehitetään pysyväksi työmuodoksi Porvoossa Leania hyödyntäen

Porvoon kaupungin lapsi- ja perhepalveluiden lapsiperheiden sosiaalityön yksikössä on kehitetty monitoimijaista palvelutarpeen arviointia HUS:n alueen Lean-menetelmäkoulutuksen yhteydessä syys-talvikaudella 2017-18. Kehittämisprojekti on liitetty samalla osaksi Lape Uudenmaan ketterät kokeilut -kehittämispilotteja.

Kehittämistyön taustalla on tarve saada lastensuojeluilmoituksen tai shl-yhteydenoton tekevä taho aktivoitua paremmin mukaan arviointityöhön. Tähän asti osallistuminen on ollut pitkälti yksittäisen työntekijän oman aktiivisuuden varassa viranomaisyhteistyön ollessa koordinoimatonta.

Kuva: STM kuvapankki

Yhteistyötä kehittämällä tavoiteltiin tiedonkulun tehostamista asiakkaan asiassa sosiaalityön ja muiden toimintayksiköiden välillä; aihe mistä sosiaalityö usein saa kritiikkiä muilta yhteistyötahoilta. Asiakkaan näkökulmasta hänen asiansa käsittelyn arvioitiin lähtökohtaisesti helpottuvan, kun arviointityössä on mukana tuttu työntekijä eikä samoja asioita tarvitse selittää uudelleen kokonaan uusille työntekijöille.

Lean-koulutuksen aikana yhteistyötä kokeiltiin 1,5 kk:n jaksolla marras-joulukuussa 2017. Palvelutarpeen arvioinnin ensimmäiseen tapaamisen kutsuttiin ilmoittajataho mukaan aina silloin, kun asiakas ohjattu seuraavalta taholta: perheneuvola, päihdeklinikka, nuorten terveyspalvelupiste, koulukuraattorit/oppilashuolto, perhetyö, perheoikeudellinen yksikkö, neuvola, turvakoti, varhaiskasvatus, poliisin sosiaaliohjaaja, psykiatrian poliklinikat, vammaispalvelu, nuorisotoimi. Asiakkaan suostumus varmistettiin etukäteen. Toteutuneita verkostotapaamisia varten luotiin oma seurantalomake.

Kokemukset kokeilujaksolta olivat pääsääntöisesti positiivisia. Yhteistyötahot osallistuivat arviointitapaamisiin aktiivisesti. Yhteinen aikataulutus tosin tuotti välillä haasteita (kolmen kuukauden lakisääteinen määräaika määrittelee työskentelyprosessin kestoa). Asiakkaat suhtautuivat positiivisesti yhteisiin tapaamisiin. Välillä perheiden kokoonpanot (esim. huoltoriidat ja eroperheet) rajoittivat mahdollisuuksia yhteisiin tapaamisiin.

Tarkemmin voit tutustua monitoimijaisen palvelutarpeen arviointiprosesssin tästä linkistä pta prosessikuvaus Porvoo

Monitoimijainen palvelutarpeen arviointi pysyväksi työmuodoksi

Porvoon lapsi- ja perhepalveluissa on tulevaisuudessa tarkoitus ottaa monitoimijainen palvelutarpeen arviointimalli pysyväksi työmuodoksi. Määritellyt yhteistyötaho(t) pyritään jatkossa lähtökohtaisesti aina pyytämään mukaan arviointiprosessin ensimmäiseen asiakastapaamiseen. Palvelutarpeen arvioinnin tuloksista tiedottamista on tarkoitus tehostaa (esim. puhelinsoitot lähettävälle työntekijälle aina palvelutarpeen arvioinnin jälkeen, riippumatta johtopäätöksistä). Sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti arviointityöhön halutaan jatkossa ottaa entistä vahvemmin mukaan asiakkaan hänen arjessaan kohtaavaa sosiaalityön toimintayksiköiden ulkopuolista henkilöstöä (esim. oppilashuolto, varhaiskasvatus, terveyspalvelut).

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on uudistaa lapsille ja perheille suunnattuja palveluita. Ohjelman keskiössä ovat yksilöllinen hyvinvointityö tulevaisuuden maakunnassa sekä hyvinvointia tukevat toimintamallit lasten ja nuorten arjessa.

Yhteystiedot

Ville Heininen, johtava sosiaalityöntekijä, 040 676b1385, ville.heininen@porvoo.fi

Lape Uusimaa ”Yhdessä olemme enemmän” -hanke: Muutosagentti Hanna Tiirinki, hanna.tiirinki@lohja.fi