Mål: utveckla och förbättra servicen för barn och familjer

Mål: utveckla och förbättra servicen för barn och familjer

Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlar information om barns och familjers välfärd och serviceupplevelser för att kunna göra servicen ännu bättre än tidigare. I år genomför THL undersökningen Barns hälsa, välfärd och service (LTH) som riktas till familjer med barn i åldern 4 år. Undersökningen är en del av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE).

Målet med LTH-undersökningen är att producera mångsidig uppföljningsinformation om små barns och familjers hälsa och välfärd samt om deras användning av service och upplevelser av servicen. Informationen samlas in från föräldrar, hälsovårdare vid barnrådgivningarna och register. Föräldrarna får undersökningsmaterialet och kan ge sitt samtycke till undersökningen i samband med barnets 4-års granskning på barnrådgivningen under februari–oktober. Det är frivilligt att delta i undersökningen.

”Vi är intresserade av hur barnfamiljer verkligen mår. För att resultaten så sanningsenligt som möjligt ska beskriva familjernas välfärd och serviceupplevelser är det särskilt viktigt att varje förälder deltar i undersökningen. Genom att besvara enkäten har föräldrarna möjlighet att påverka till exempel vilken service som erbjuds familjen i det egna området”, säger specialforskare Maaret Vuorenmaa.

Den nationella LTH-undersökningen kommer i framtiden att genomföras regelbundet vartannat år och riktas turvist till familjer med barn i åldern 4 år och familjer med 4 månader gamla barn.

Kommuner, de framtida landskapen och alla tjänster där man arbetar med barnfamiljer kan utnyttja informationen för att utveckla sin service och verksamhet och följa upp social- och hälsovården. Informationen används också i den nationella styrningen och uppföljningen och i utvärderingen av de politiska besluten.

Mer information

Webbplatsen: www.thl.fi/lth (på finska)

Maaret Vuorenmaa

specialforskare THL tfn 029 524 7008 fornamn.efternamn@thl.fi

Reija Klemetti

forskningschef

THL

tfn 029 524 7265

fornamn.efternamn@thl.fi

Rika Rajala

forskare

THL

tfn 029 524 7408

fornamn.efternamn@thl.fi